(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីដំណឹង ពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ ក្រសួងបានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលនេះ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី ២១-២៥អង្សាសេ និងអតិបរមាពី២៨-៣១អង្សាសេ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកទាំងស្រុង៖