វិធីសាស្រ្តដាំក្រូចឆ្មានិងការដាក់ជីដែលត្រឹមត្រូវ (មានវីដេអូ)

1772

វិធីដាំក្រូចឆ្មានិងការដាក់ជីដែលត្រឹមត្រូវ..ការដាក់ជីត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យក្រូចឆ្មារបស់យើងល្អ ធំលឿនហើយឆាប់បានផល..។

ការត្រៀមកន្លែងសម្រាប់ដាំ

១..មិនថាយើងដាំជាប់និងដីឬរបៀបលូទេយើងត្រូវចេះធ្វើជីកំប៉ុសឬជីធម្មជាតិដើម្បីដាំក្រូចឆ្មាជាមុនសិន។

វិធីដាំ

..ក្រោយពីដាក់ដីដែលលាយជាមួយនិងជីធម្មជាតិរួចហើយយើងត្រូវស្រោចទឹកថ្មាំសំលាប់មេរូគដីជាមុនសិន(មេរូគដីគឺឈឿរ៉ាដែលវាធ្វើឲ្យដើមក្រូចឆ្មារបស់យើងមិនធំដើមក្រឹនស្លឹករួញ.ការបាញ់ថ្នាំសំលាប់មេរូគដីសំខាន់ណាស់)។
..រៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់រុណ្ដៅ
..ពេលយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយះពេល១ខែដំបូងយើងមិនចាំបាច់ឲ្យជីវាទេ(មូលហេតុព្រោះដីដែលយើងវាបានលាយជីធម្មជាតិរួនហើយ)..យើងគ្រាន់តែស្រោចទឹកវា២ដងក្នុង១ថ្ងៃ.។ ពេលដាក់កូនដាំយើងគួយកឈើដោតហើយចងដើម វាឲ្យនែនល្មមរួចយកអ្វីក៏បានមកចងបាំងកំដៅថ្ងៃផង….។

..ការដាក់ជីក្នុងរយះខែទី.២.៣.៤.យើងគួដាក់ជី លេខ.១៦.៨.៨.ដើម្បីជំនួយដើម.ការដាក់ជីយើងគួធ្វើចន្លោះគ្នារល់.២០ថ្ងៃទៅ២៥ថ្ងៃម្ដងបរិមាណឲ្យជី.គឺជី១ក្ដាប់ដៃលាយទឹក៤ផ្តិលស្រោច ដើមក្រូចឆ្មា៤ដើម….
…ការដាក់ជីក្នុងខែទី.៥.៦.ប្រើជី.១៦.៨.៨ដ៏ដែលបរិមាណឲ្យជីជី១ក្ដាប់ដៃលាយទឹក២ផ្តិលស្រោចក្រូចឆ្មា២ដើម
..ការដាក់ជីក្នុងខែ៧តរទៅយើងដាក់ជីលេខ ១៦.៨.៨.បរិមាណឲ្យជី.ជី១ក្ដាប់ដៃលាយទឹក១ផ្តិលប្រើស្រោចដើមក្រូចឆ្មា១ដើម…
..ក្រោពីក្រូចឆ្មាយើងចាប់ផ្ដើចេញផ្កាចេញក្ដិបនៅក្នុងខែ៩ដល់ចុងខែ១០យើងត្រូវជីលេខ ១៥.១៥.១៥ .ដើម្បីជំនួយឲ្យវាជាប់ផ្កាជាប់ផ្លែច្រើន បរិមាណប្រើជី១ក្ដាប់ដៃលាយទឹក១ផកតិល ប្រើស្រោចដើមក្រូឆ្មា១ដើម។.យើងប្រើជីលេខ១៥.១៥.១៥.នេះរហូតដល់ចុងខែ១ទើបឈប់ឲ្យ បញ្ជាក់ការស្រោចជី.មុនពេលយើងស្រោចជីយើងត្រូវស្រោចទឹកគាល់វាឲ្យជោគជាមុនសិនរួចហើយស្រោចជីតាមក្រោយ.ការស្រោចជីគួស្រោចឲ្យឆ្ងាយពីគាល់ក្រូចឆ្មាប្រហែល២តឹក(ការស្រោចបែបនេះវាធ្វើឲ្យឬសក្រូចឆ្មាយើងដុះបានឆ្ងាយធុននិងជម្ងឺមិនងាយងាប់)