នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីតំលៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ មករា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។​ តំលៃប្រេងសាំងធម្មតាឡើងដល់ ៣ ៣៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូតតំលៃ៣០០០រៀលក្នុងមួយលិត្រ។

គួរឲ្យដឹងថា កាលពីសប្តាហ៏មុន សម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាមួយលីត្រតំលៃ ៣២០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូត ២៩០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ។

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោមនេះ​៖