កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងខ្សោយ នៅថ្ងៃទី១០-១១ ខែកុម្ភៈ និងមានអាកាសធាតុត្រជាក់ នៅពេលព្រឹក ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់១៦ ខែកុម្ភៈ