ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

បណ្តាអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជាបន្តបន្ទាប់ នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ ។