ក្រសួង​សុខាភិបាល​នា​ព្រឹក​នេះ​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​អំពី​ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូវីដ​១០​ថ្មី ដែល​មាន​សរុប​ ៣៥​នាក់​ ក្នុង​នោះ​មាន​ ៣១​នាក់ ជា​ករណី​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ។ ក្នុង​សេចក្ដី​ប្រកាស​នេះ​ក្រសួង​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់ៗ​អំពី​ទីតាំង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ២០២១ ដែល​​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖ ​