សារសំឡេងពិសេសបន្ទាន់ របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី ការដាក់ចេញនូវវិធានការនានា ដើម្បីពង្រឹង និងទប់ស្កាត់ការរីរាលដាលនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ (យប់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១)

282

សារសំឡេងពិសេសបន្ទាន់ របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពី ការដាក់ចេញនូវវិធានការនានា ដើម្បីពង្រឹង និងទប់ស្កាត់ការរីរាលដាលនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ (យប់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១)