នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពីករណីវិជ្ជមានថ្មី ២៥ករណីទៀត ដែលក្នុងនោះ ២៣ករណី ជា​ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ។

សូមអានការប្រកាសទាំងស្រុងរបស់ក្រសួង​សុខាភិបាល​ខាងក្រោមនេះ

ប្រភព:sabay