ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាន និងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ “ទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ១៩ ” ៕

ប្រភព:​ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម