ក្រសួងអប់រំបិទសាលារៀនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ និងស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ រយៈពេល ២សប្ដាហ៍

ប្រភព : ក្រសួងព័ត៌មាន