រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល នាថ្ងៃទី២៧ ចែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានជូនដំណឹងដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង ស្រុក និងប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក  ស្តីពី ការផាកពិន័យអន្តរការណ៍លើបុគ្គល ដែលមិនអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាសនិងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន