នាថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការរឹតបន្តឹងវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមអង្គភាពថ្នាក់កណ្ដាល និងថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន