(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ សម្រាប់ជុំទី៥។

ក្នុងសេចក្តីសម្រេចខាងលើ បានបញ្ជាក់ថា កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ជួន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ ​និង​ងាយ​រងគ្រោះ​ក្នុងអំឡុងពេល​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូដ-១៩ ត្រូវ​បន្ត​អនុវត្ត​សម្រាប់​ជុំ​ទី ៥ ដែល​មាន​រយៈពេល ០៣ (បី​)ខែ ​គឺ​ខែមេសា​ ខែឧសភា​ និង​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ ២០២១។

ជាមួយគ្នានោះ រយះៈពេល​អនុវត្ត​បន្ត​នៃកម្មវិធីនេះ នឹង​ត្រូវ​កំណត់​ដោយឡែក ​ផ្អែក​តាម​សភាពការណ៍​វិវត្តន៍​ជាក់ស្តែង​។

សេចក្តីសម្រេចដដែលនេះ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការ​បើក​ផ្តល់​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះ នឹង​ត្រូវ​ធ្វើឡើង​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​ទី ៤នៃ​ខែ​នីមួយៗ​៕

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន