រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ១១៣នាក់ទៀត (សហគមន៍ទាំង ១១៣នាក់) និងជាសះស្បើយ ៩០នាក់

ភ្នំពេញ (១០៣) ព្រះសីហនុ (៣) កណ្ដាល (៣) ស្វាយរៀង (៣) កំពត (១)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

– អ្នកឆ្លងសរុប= ៣០២៨ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ១៩១៤ នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ១០៨៥ នាក់

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន