ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរចំនួន ២នាក់ អាយុ ៦៨ ឆ្នាំ និងអាយុ ៤៩ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន