ផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើកដំណើរការវិញហើយនៅថ្ងៃទី ១៥ នេះ!

334

(ភ្នំពេញ)៖ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការគ្រប់អាជីវកម្ម-ការលក់ដូរជាប្រក្រតីឡើងវិញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសលម្អិតខាងក្រោមនេះ!