ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមអំពាវនាវ ឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ជាពិសេសនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាល

319