រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១នាក់កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ

340