ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយក៏ពុំមាន ករណីជាសះស្បើយដែរ ខណៈអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយសរុបចំនួន១២០នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ។