(ភ្នំពេញ)៖  ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយដែរ ខណៈអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយសរុប ចំនួន១២១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ។