ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបន្ដចេញសេចក្ដីណែនាំ ចំនួន០៧ចំណុច ជូនរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង១៤ ដើម្បីបន្ដអប់រំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងការពង្រឹងការងារ តាមដាន ការអនុវត្តវិធានការការពារ រលកទី២ នៃជំងឺ COVID-19។

សេចក្តីលំអិតមានដូចខាងក្រោម៖