ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសស្ដីពីករណី ជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៨នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មី….!

364

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៨នាក់ និងមិនមានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ។